Home » On This Day November 5, 1957: Funeral of Nikos Kazantzakis, Legend to Some, Anti-Christ to Others